Lịch tiêm chủng quốc gia mà các bậc cha mẹ PHẢI biết

  Dưới đây là lịch tiêm chủng quốc gia trong chương trình tiêm chủng mở rộng hiện nay đang áp dụng tại Việt Nam. Các bậc cha mẹ cần phải ghi nhớ và chớ có quên để bảo vệ sức khỏe của bé và cộng đồng

   Dưới đây là lịch tiêm chủng quốc gia trong chương trình tiêm chủng mở rộng hiện nay đang áp dụng tại Việt Nam. Các bậc cha mẹ cần phải ghi nhớ và chớ có quên để bảo vệ sức khỏe của bé và cộng đồng

  Lịch tiêm chủng quốc gia mà các bậc cha mẹ PHẢI biết
   
  Lịch tiêm chủng quốc gia mà các bậc cha mẹ PHẢI biết
   
  Lịch tiêm chủng quốc gia mà các bậc cha mẹ PHẢI biết
   
  Lịch tiêm chủng quốc gia mà các bậc cha mẹ PHẢI biết
   
  Lịch tiêm chủng quốc gia mà các bậc cha mẹ PHẢI biết
  Theo SKDS